·         Via overleg samenwerking stimuleren tussen de aangesloten initiatieven, met aandacht voor de blinde vlekken inzake arbeidszorg binnen de provincie

·         Organiseren van structureel overleg, het stimuleren en ondersteunen van activiteiten en opdrachten met een economische meerwaarde, en dit in samenwerking met bevoegde diensten binnen de provincie. Dit houdt vooral in dat SAZ instaat voor en bekendmaking van arbeidszorg, en dit zowel naar toeleidende instanties, overheden, bedrijven en particulieren

Werkingspunten

 

Het SteunpuntArbeid op Maat West-Vlaanderen heeft 6 hoofddoelstellingen waaraan het de komende 4 jaar (2018-2022) wil werken. Om deze doelstellingen te realiseren werd een coördinator aangeworven die onderstaande punten als hoofdtaak heeft.

·         Het vormingsbeleid continueren en verder uitbouwen, onder meer in functie van het versterken van de kwaliteit en het verdiepen van de methodiek.  Het aanbod richt zich naar de doelgroepen in arbeidszorgcentra, m.n. doelgroepmedewerkers, begeleiders op de werkvloer en leidinggevenden.

·         Organiseren van overleg en opzetten van samenwerkingsverbanden met aanverwante sectoren (zowel op regionaal, provinciaal als Vlaams niveau)

·         STAM is het aanspreekpunt en brugfunctie voor lokale en/of provinciale besturen en koepelorganisaties (zoals Rondetafel Arbeidszorg, SST, Amfion, ATB,…).  Vanuit die functie volgt STAM de beleidsontwikkelingen op en staat, indien mogelijk, mee in voor de implementatie binnen de provincie. Op korte termijn zien we in dit kader een opdracht weggelegd m.b.t. “arbeidszorg binnen het meerbanenplan”.

·         Pleitbezorger zijn van arbeidszorg vooreerst binnen de provincie maar eveneens t.a.v. andere beleidsniveaus. Dit betekent onder meer: 

·         STAM vormt een spreekbuis naar verschillende overheden

·         STAM ziet de provincie West-Vlaanderen als prioritaire partner i.f.v. samenwerkingsverbanden

SAZ West-Vlaanderen © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use